ஜூன், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
சக்கராசனம் - Chakrasana.
பார்ஸ்வ உத்தனாசனம் - Parsva Uttanasana.