"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
டிசம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பயன்தரும் பழமொழிகள் - Elutha Ilakkiyam of Useful Proverbs.
வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் பழமொழிகள் - Proverbs used for Life.
அனுபவம் வாய்ந்த பழமொழிகள் - Experienced Proverbs.
ஆகாயக்கப்பல் - கிராப் ஜெப்லின் - airship - Airlander.