"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஆகஸ்ட், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
மூதறிஞர் இராஜாஜியின் பொன்மொழிகள் - Rajaji Inspirational Quotes In Tamil.
பண்டுஸ்தான் - Bantustan - Part 2.
பண்டுஸ்தான் - Bantustan - Part 1.
மோனோமர் - Monomer.