"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மார்ச், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
சாரைப் பாம்பு - Sarai Pambu - rat snake.
இராஜ நாகம் - கருநாகம் - Raja Nagam - King Cobra.
சுவாமி விவேகானந்தரின் தத்துவங்கள் - Swami Vivekananda Philosophies.
இந்திய அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - அன்னை தெரசா - Mother Teresa Philosophy.
சிற்றகத்தி - கருஞ்செம்பை - Sithagathi - Sesbania sesban.
சீமை அகத்தி - வண்டு கொல்லி - Cimai Akatti - Senna Alata.
வீரபத்ராசனம் - Virabhadrasana.
ஸ்வஸ்திகாசனம் - Swastikasana.
உட்கட்டாசனம் - Utkatasana.
சிசுபாலாசனம் - sisupalasana.
உத்தித பத்மாசனம் - Utthita Padmasana.
சுத்தி இல்லையேல் சித்தி இல்லை. Saltl Purification - part- 3.
பாம்புகள் - அறிமுகம் - snakes Introduction.
சவாசனம்- சாந்தி ஆசனம். Savasana - Santhiyasana.
அகத்திக்கீரை - Agathi Grandiflora Leaves.
சுத்தி இல்லையேல் சித்தி இல்லை. Herbal Purification part-2.
சுத்தி இல்லையேல் சித்தி இல்லை. Herbal Purification - Basic Terms and Conditions.
அறிவியல் என்பது என்ன? What is Science?
பத்மாசனம் - கமலாசனம். Padmasana - Kamalasana.
சூரிய நமஸ்காரம். Surya Namaskar - Sun Salutation.
உளவியல் [சைக்காலஜி] அறிமுகம் - Psychology Introduction.
யோகாசனம் - யோகா அறிமுகம். Yogasana Yoga Introduction.
மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - Charlie Chaplin - Philosophy.
இந்திய அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - ஓஷோ - Philosophy - Osho.
மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - அரிஸ்டாட்டில் - Aristotle.
சயின்டிபிக் ஜட்ஜ்மென்ட் - The scientific judgment home page.
தமிழ் அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - அப்துல்கலாம் - Philosophy - A.P.J.Abdul kalam.