"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
அக்டோபர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Alanine - Protein.
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Threonine - Protein.
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Valine - Protein.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Naja naja - Indian Cobra.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Cobra Snake.
கொடிப்பசலை - Malabar Spinach.
வள்ளல் கீரை - Vallal Keerai - Water Spinach.