அக்டோபர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Alanine - Protein.
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Threonine - Protein.
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Valine - Protein.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Naja naja - Indian Cobra.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Cobra Snake.
கொடிப்பசலை - Malabar Spinach.
வள்ளல் கீரை - Vallal Keerai - Water Spinach.