செப்டம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அர்த்த சிரசாசனம் - Artha Sirsasana - Half Headstand.
வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் - Guiding Philosophy in Life.
சிரசாசனம் - Sirasasanam - Headstand yoga.