"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
செப்டம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பிறையாசனம் - Pirai Asana - Arc of the Moon Pose.
ஆசை தோசை அப்பளம் வடை - Dosa appalam vada Claim Patent.
ஏகபாத ஆசனம் - விருட்சாசனம். Egapatha Asanam - Vrikshasana.
அர்த்த சிரசாசனம் - Artha Sirsasana - Half Headstand.
வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் - Guiding Philosophy in Life.
சிரசாசனம் - Sirasasanam - Headstand yoga.