"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
செப்டம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஆரைக்கீரை - Aarai Keerai - European water clover.
விவசாய பழமொழிகள் - Vivasaya Palamoligal - Agricultural proverbs.
சோற்றுக்கற்றாழை - Indian Aloes - Aloe Vera - Sothu kathalai.
சோற்றுக்கற்றாழை - Sothu kathalai - Indian Aloes - Aloe Vera.
சோற்றுக்கற்றாழை - Sothu kathalai - Aloe Vera - Indian Aloes.