மே, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கொத்தமல்லி - Coriander - Cilantro - Coriandrum sativum.
ஆடு தீண்டாப்பாளை - aadu theenda palai - Aristolochia bracteolata.
ஆடாதோடை - adhatoda vasica - Justicia adhatoda.
எபிஃபில்லம் பின் பத்து இனங்கள் - Secondary Top Ten Epiphyllum Specice.