"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மே, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கொத்தமல்லி - Coriander - Cilantro - Coriandrum sativum.
ஆடு தீண்டாப்பாளை - aadu theenda palai - Aristolochia bracteolata.
ஆடாதோடை - adhatoda vasica - Justicia adhatoda.
எபிஃபில்லம் பின் பத்து இனங்கள் - Secondary Top Ten Epiphyllum Specice.