ஏப்ரல், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஃப்ரெடெரிக் பாஸி - Frederic Passy.
சல்லி புருதோம் - Sully Prudhomme.
எமில் அடால்ஃப் வான் பெர்ரிங் -  biodata.
வில்லெம் கோன்ராடு ரோண்ட்கன் - ஜேகப்பஸ் ஹென்ரிகஸ் வான் டி ஹோல்ஃப் - biodata.