"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஏப்ரல், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஃப்ரெடெரிக் பாஸி - Frederic Passy.
சல்லி புருதோம் - Sully Prudhomme.
எமில் அடால்ஃப் வான் பெர்ரிங் -  biodata.
வில்லெம் - Wilhelm Conrad Rontgen - ஜேகப்பஸ் - Jacobus Henricus van 't Hoff.