மே, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கறுவாப்பட்டை - இலவங்கப்பட்டை - Cinnamon - part1.
 பச்சைப்பாம்பு - Common Green Vine Snake.
சுருட்டை விரியன் - Saw-scaled viper.
பச்சை மாம்பா - Green mamba.