"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மே, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கறுவாப்பட்டை - இலவங்கப்பட்டை - Cinnamon - Cinnamomum verum.
பச்சைப்பாம்பு - Pachai Pambu - Common Green Vine Snake.
சுருட்டை விரியன் - Surutai Viriyan - Saw-scaled viper.
பச்சை மாம்பா - Pachai Mamba - Green Mamba.