டிசம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - The pain of love life. Part 4.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - First Political and Romantic Life - Part 3.
முகமது அலி ஜின்னா - Childhood and first marriage of Muhammad Ali Jinnah - Part 2.
முகமது அலி ஜின்னா - Birth of Muhammad Ali Jinnah - Part 1.
பாம்பு விஷம் - ஒரு அறிமுகம் - An Introduction to Snake Venom.
சுகத்தை தரும் அகத்தி - Agathi tree.
பைசா டவர் - Tower of Pisa.