"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
டிசம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
Muhammad Ali Jinnah - The pain of love life. Part 4.
Muhammad Ali Jinnah - First Political and Romantic Life - Part 3.
Childhood and first marriage of Muhammad Ali Jinnah - Part 2.
Birth of Muhammad Ali Jinnah - Part 1.
பாம்பு விஷம் - ஒரு அறிமுகம் - An Introduction to Snake Venom.
சுகத்தை தரும் அகத்தி - Agathi tree.
பைசா டவர் - Tower of Pisa.