டிசம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 4.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 3.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 2.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 1.
பாம்பு விஷம் - ஒரு அறிமுகம் - An Introduction to Snake Venom.
சுகத்தை தரும் அகத்தி - Agathi tree.
 பைசா டவர் - Tower of Pisa.