"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
டிசம்பர், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு - Sixty Four Arts.
பழமொழி புதிது - புரிவது எளிது - The New Proverb.
பாரத ரத்னா வெற்றியாளர்கள் - Bharat Ratna Award Winners - Part 9.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Awarded Diamond Star - Part 8.
பாரத ரத்னா - Medal Winning Gems of India - Part 7.