"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment

Hot posts

animals/hot-posts

Hot posts

Birds/hot-posts

சமீபத்திய இடுகைகள்

எல்லாம் காட்டு
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Medal Winners - Part - 6.
பாரத ரத்னா வெற்றியாளர்கள் - Bharat Ratna Award Winners - Part 5.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Awardees - Part 4.
நல்வாழ்த்துக்கள் - Best wishes.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Award Winners - Part 3.
பாரத ரத்னா - Let's know about the Bharat Ratna Awardees - Part 2.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Award - Part 1.
மூதறிஞர் இராஜாஜியின் பொன்மொழிகள் - Rajaji Inspirational Quotes In Tamil.
பண்டுஸ்தான் - Bantustan - Part 2.
பண்டுஸ்தான் - Bantustan - Part 1.