"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment

Hot posts

Scientific Judgment/hot-posts

சமீபத்திய இடுகைகள்

எல்லாம் காட்டு
தேசிய மலர்களின் பட்டியல் - பகுதி 3. List of National Flower - Part 3.
தேசிய மலர்களின் பட்டியல் - பகுதி 2. List of National Flower - Part 2.
தேசிய மலர்களின் பட்டியல் - பகுதி 1. List of National Flower - Part 1.
அனுபவம் தந்த மாமருந்து - International Golden Words.
பன்னாட்டு பொன் மொழிகள் - International Pon moligal.
தேசிய மலர்களும் அதன் சிறப்புகளும் - National flowers and their specialties - Part 1.
ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு - Sixty Four Arts.
பழமொழி புதிது - புரிவது எளிது - The New Proverb.
பாரத ரத்னா வெற்றியாளர்கள் - Bharat Ratna Award Winners - Part 9.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Awarded Diamond Star - Part 8.