"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment

Hot posts

Scientific Judgment/hot-posts

சமீபத்திய இடுகைகள்

எல்லாம் காட்டு
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 3.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 2.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 1.
தன்னம்பிக்கை வரிகள் - Self reliance lines.
தன்னம்பிக்கை விதைக்கும் பொன்மொழிகள் - Confidence Quotes to Inspire Your Life.
விரலுக்கேற்ற வீக்கம் - Viralukketha Veekkam.
பன்மொழி அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள் - Mottoes of Multilingual Scholars.
பன்மொழி தந்த பொன்மொழிகள் - Mottoes of Multilingualism.
மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - ஷேக்ஸ்பியர் - William Shakespeare.
புத்தம்புது பொன்மொழிகள் - New golden mottos.