"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment

Hot posts

Scientific Judgment/hot-posts

சமீபத்திய இடுகைகள்

எல்லாம் காட்டு
National Independence Days - Armenia- Part 4.
National Independence Days - Azerbaijan- Part 3.
National Independence Days - Argentina - Part 2.
National Independence Days - Angola - Part 1.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 3.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 2.