"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
செப்டம்பர், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாரத ரத்னா - Let's know about the Bharat Ratna Awardees - Part 2.
பாரத ரத்னா - Bharat Ratna Award - Part 1.