"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஏப்ரல், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
எபிஃபில்லம் முன் பத்து இனங்கள் - First Top Ten Epiphyllum Specice.
எபிஃபில்லம் தாவர பராமரிப்பு -  Epiphyllum Plant Care.
குலேபகாவலி - எபிஃபில்லம் - Epiphyllum.