ஆகஸ்ட், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
சூரியன் - Sun star.
ஹீட் பிட்டோஹீய் பறவை - Hooded pitohui bird.
சூரியன் பயோடேட்டா -Sun Bio data.
சந்திரன் (நிலவு ) - பயோடேட்டா - Moon - Bio data.
புளூட்டோ (குறுங்கோள்) - பயோடேட்டா - Pluto Planet bio data.
நெப்டியூன் - பயோடேட்டா - Neptune bio data.
யுரேனஸ்  - பயோடேட்டா - Uranus bio data.
சனி கிரகம் - பயோடேட்டா - Saturn bio data.
வியாழன்  - பயோடேட்டா - Jupiter bio data.
செவ்வாய்  - பயோடேட்டா - Mars bio data.
வெள்ளி - பயோடேட்டா - Venus bio data.
தத்துவ முத்துக்கள் - Thaththuva Muthukkal - Philosophy in Tamil.