"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
டிசம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அம்பேத்கரின் சீரிய சிந்தனைகள் - Ambedkar great thoughts.
பழமொழி பலவிதம் - Different Types of Proverbs.
ஹெலிகோனியா சிட்டகோரம் - Heliconia psittacorum.
ஹெலிகோனியா ஆரான்டியாகா - Heliconia aurantiaca.
அறிஞர்களின் வாழ்வியல் தத்துவங்கள் - Life Philosophies of Scholars.
ஹெலிகோனியா அங்கஸ்டா - Heliconia angusta.
ஹெலிகோனியா ரோஸ்ட்ராட்டா - Heliconia rostrata in Tamil.
ஹெலிகோனியா கரிபியா - Heliconia caribaea in Tamil.
ஹெலிகோனியா சாகுபடி - Heliconia - Cultivation and Crop protection.
ஹெலிகோனியா கோலின்சியானா - Heliconia collinsiana.
ஹெலிகோனியா ஹிர்சுட்டா - Heliconia hirsuta.