"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஜனவரி, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
உயிரினங்களின் ஒளியாற்றல் - Bioluminescence.
ஹெலிகோனியா அக்யூமினாட்டா - Heliconia acuminata.
Electric Eel Fish.
விலங்குகளால் துலங்கும் பழமொழிகள் - Animals Proverbs.
அரைக்கீரை - Amaranthus dubius.
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் சீரிய சிந்தனைகள் - Sri Ramakrishna great thoughts.