நவம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தாடாசனம் - Tadasana in yoga.
ஜெயிஷ்டிகாசனம் - Jyestika asana.
 அயோடின் - Iodine Element.
தைராய்டு சுரப்பி - Thyroid gland.