"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஜூன், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கீழாநெல்லி - மருத்துவ குணங்கள் - Phyllanthus amarus - Medicinal properties.
பில்லாந்தஸ் இனங்களும் கீழாநெல்லியும் - Keelanelli - Phyllanthus Species.
நாடி சுத்தி - Nadi Shuddhi - Nadi Shodhana Pranayama.
சுகாசனம் - Sukhasana - Easy Pose.
ஹெலிகோனியா கார்டன் - Different Types of Species Heliconia Garden.
ஹெலிகோனியா கார்டன் - Different Types of Heliconia Garden.
பழமொழி தொகுப்பு - Pazhamozhi Thoguppu.
மச்சாசனம் - அர்த்த மச்சாசனம் - Matsyasana - Machasana - Half Fish Pose.