"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
About Us

About Us


          Hello friends !!!. Scientific Judgment website is made with the high purpose of bringing scientific Information to your hands.

          This site is about science, politics, common sense, biography, psychology, thought, literature, philosophy, medicine, health, natural foods, tourist attractions, natural disasters, historical facts, animals, birds, plants, sea creatures, world countries All papers and all scientific Information that enriches the mind and knowledge share with you.

          Moreover, we are happy and satisfied that this site will bring in your hands the best pastimes that will spare your time and thought. Thanks !!!.


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்