செப்டம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
வெள்ளி கிரகம் - venus planet.
பூமி அறிவியல் - Earth Science.
சோமாசனம் - Somasana.
யோக முத்ரா ஆசனம் - Yoga Mudra Asana.
வியாழன் கோள் - Jupiter Planet.
செவ்வாய் கிரகம் - Mars planet.