"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
செப்டம்பர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
வெள்ளி கிரகம் - venus planet.
பூமி அறிவியல் - Earth Science.
சோமாசனம் - Somasana.
யோக முத்ரா ஆசனம் - Yoga Mudra Asana.
வியாழன் கோள் - Jupiter Planet.
செவ்வாய் கிரகம் - Mars planet.