ஜனவரி, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பிட்யூட்டரி சுரப்பி - ஹைப்போபைஸிஸ். Pituitary Gland - Hypophysis. Part - 1.
உணவுகளும் கரிம அமிலங்களும் - அறிந்து கொள்ள சில.
புஜங்காசனம் அல்லது சர்ப்பாசனம் - Bhujangasana or Sarpasana cobra pose
பட்சி மோத்தாசனம் - Paschimottanasana.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 7.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 6.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - பகுதி 5.