ஜனவரி, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பிட்யூட்டரி சுரப்பி - ஹைப்போபைஸிஸ். Pituitary Gland - Hypophysis.
உணவுகளும் கரிம அமிலங்களும் - Food and Organic Acids.
புஜங்காசனம் - சர்ப்பாசனம் - Bhujangasana or Sarpasana.
பட்சி மோத்தாசனம் - Paschimottanasana.
முகமது அலி ஜின்னா - Birth of Pakistan and death of Jinnah - Part 7.
முகமது அலி ஜின்னா - Muhammad Ali Jinnah - Direct action day - Part 6.
முகமது அலி ஜின்னா - The disgusting face of Muhammad Ali Jinnah - Part 5.