"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஜனவரி, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பிட்யூட்டரி சுரப்பி - ஹைப்போபைஸிஸ். Pituitary Gland - Hypophysis.
உணவுகளும் கரிம அமிலங்களும் - Food and Organic Acids.
புஜங்காசனம் - சர்ப்பாசனம் - Bhujangasana or Sarpasana.
பட்சி மோத்தாசனம் - Paschimottanasana.
Birth of Pakistan and death of Jinnah - Part 7.
Muhammad Ali Jinnah - Direct action day - Part 6.
The disgusting face of Muhammad Ali Jinnah - Part 5.