"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
பிப்ரவரி, 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தேசிய மலர்களின் பட்டியல் - பகுதி 1. List of National Flower - Part 1.
அனுபவம் தந்த மாமருந்து - International Golden Words.
பன்னாட்டு பொன் மொழிகள் - International Pon moligal.