"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
நவம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஹெலிகோனியா சார்டேசியா - Heliconia chartacea.
ஹெலிகோனியா பிஹாய் - Heliconia bihai - Types of heliconia in Tamil.
ஹெலிகோனியம் அறிமுகம் - Heliconia Introduction.
அமினோ அமிலங்கள் - புரதம் - Amino Acids - Serine - Protein.
மருத்துவப் பழமொழிகள் - Maruthuva Palamolikal - Health Proverbs.