பிப்ரவரி, 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
செயற்கை கண் - Artificial - Bionic eye.