"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மார்ச், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பண்படுத்தும் பழமொழிகள் - Proverbs that Cultivate the Mind.
நல்மொழி தந்த பொன்மொழிகள் - The Best Proverbs In Best Language.
புத்துணர்வூட்டும் தமிழ் பழமொழிகள் - Refreshing tamil proverbs.
விலங்குகளைப் பற்றிய பழமொழிகள் - Proverbs about animals.
பழமொழி பலவிதம் - Proverbial Diversity.
அறியாத பழமொழிகளையும் அறிந்துகொள்வோம் - We also learn unknown Proverbs.
அறிந்தும் அறியாத பழமொழிகள் - Known and Unknown Proverbs.
நாடுகளும் தலைநகரங்களும் - Countries and their Capitals.