"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
நவம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அறிவியல் பரிசோதனைகள் - Science Experiments - Banana.
சிந்தனை சிறகுகள் - Sinthanai Siragugal.
உத்தனாசனம் - Uttanasana - Standing Forward Bend Pose.
பாத ஹஸ்தாசனம் - Patha Hastasana - Hand to Foot Pose.
பாத பத்மாசனம் - Baddha - Padmasana - Bound Lotus Posture.
மணத்தக்காளி - Manathakkali - Cultivation and Crop Protection.
மணத்தக்காளி - Manathakkali - Methods of use.