அக்டோபர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முன் கழுத்து கழலை - கண்டக் கழலை - Goiter.
நாளமில்லா சுரப்பிகள் - Endocrine glands.
புதுமையான பழமொழிகள் - Puthumaiyana palamoligal - Innovative proverbs.
விலங்குகளும் பழமொழிகளும் - Vilangugal Palamoligal - Animals and proverbs.
வேடிக்கை பழமொழிகள் - Vedikkai Palamoligal - Funny Proverbs.
பறவைகளும் பழமொழிகளும் - Paravaigalum Palamoligalum - birds and proverbs.