"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
அக்டோபர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முன் கழுத்து கழலை - கண்டக் கழலை - Goiter.
நாளமில்லா சுரப்பிகள் - Endocrine glands.
புதுமையான பழமொழிகள் - Puthumaiyana palamoligal - Innovative proverbs.
விலங்குகளும் பழமொழிகளும் - Vilangugal Palamoligal - Animals and proverbs.
வேடிக்கை பழமொழிகள் - Vedikkai Palamoligal - Funny Proverbs.
பறவைகளும் பழமொழிகளும் - Paravaigalum Palamoligalum - birds and proverbs.