அக்டோபர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
முன் கழுத்து கழலை - கண்டக் கழலை - Goiter.
நாளமில்லா சுரப்பிகள் - Endocrine glands.
புதுமையான பழமொழிகள் - Innovative proverbs.
விலங்குகளும் பழமொழிகளும் - Animals and proverbs in tamil.
வேடிக்கை பழமொழிகள் - Funny Proverbs in Tamil.
பறவைகளும் பழமொழிகளும் - birds and proverbs.