"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மே, 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 3.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 2.
இந்திய குடியரசு தலைவர்கள் - Presidents of India - Part 1.
தன்னம்பிக்கை வரிகள் - Self reliance lines.
தன்னம்பிக்கை விதைக்கும் பொன்மொழிகள் - Confidence Quotes to Inspire Your Life.
விரலுக்கேற்ற வீக்கம் - Viralukketha Veekkam.