"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஏப்ரல், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கலப்பின உலோகம் - Kalappina ulogam - alloy metal.
தகவல் பெட்டகம் - மனித உடலியல் - Human Physiology general knowledge.
தகவல் களஞ்சியம் - Takaval Kalanciyam - General knowledge.
யுரேகா ... யுரேகா - Eureka Eureka general knowledge.
பொது அறிவு பெட்டகம் - General knowledge box.
பொது அறிவு தகவல்கள் - General knowledge information.
அறிந்து கொள்ளுங்கள் - general knowledge.
தெரிந்ததும், தெரியாததும் - general knowledge.
தனுராசனம் - dhanurasana.
நான் வளர்கிறேனா மம்மி - Childrens age and growth health.
செங்காந்தள் - Cenkantal - Flame lily - Gloriosa superba.
பாலாசனம் - balasana.
அர்த்த புஜங்காசனம் - ardha bhujangasana.
Dodo bird.
தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - General knowledge.
தெரியுமா உங்களுக்கு? General knowledge.
திரிகோணாசனம் - யோகா - trikonasana - yoga.
கருப்பு மாம்பா - Black mamba Snake.
Pregnancy duration of animals.
பூமி - பயோடேட்டா - Earth biodata.
மண்ணுளி பாம்பு (அ) இருதலை மணியன் பாம்பு - manuli pambu [Sand boa].
கொம்பேறி மூக்கன் - Bronze back tree snake.
கட்டு விரியன் பாம்பு - Common Krait snake.
கண்ணாடி விரியன் பாம்பு - Kannadi viriyan Pambu - Russell's Viper.