ஏப்ரல், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கலப்பின உலோகம் - Kalappina ulogam - alloy metal.
தகவல் பெட்டகம் - மனித உடலியல் - Human Physiology general knowledge.
தகவல் களஞ்சியம் - takaval kalanciyam - general knowledge.
யுரேகா ... யுரேகா - Eureka Eureka general knowledge - part 1.
பொது அறிவு பெட்டகம் - General knowledge box.
பொது அறிவு தகவல்கள் - General knowledge information.
அறிந்து கொள்ளுங்கள் - general knowledge.
தெரிந்ததும், தெரியாததும் - general knowledge.
தனுராசனம் - dhanurasana.
நான் வளர்கிறேனா மம்மி - Childrens age and growth health.
செங்காந்தள் - Cenkantal - Flame lily - Gloriosa superba.
பாலாசனம் - balasana.
அர்த்த புஜங்காசனம் - ardha bhujangasana.
டோடோ - dodo bird.
தெரிந்து கொள்ளுங்கள் - general knowledge.
தெரியுமா உங்களுக்கு? general knowledge.
திரிகோணாசனம் - யோகா - trikonasana - yoga.
கருப்பு மாம்பா - Black mamba Snake.
விலங்குகளின் கர்ப்ப கால அளவை. - Pregnancy duration of animals.
பூமி - பயோடேட்டா - Earth biodata.
மண்ணுளி பாம்பு (அ) இருதலை மணியன் பாம்பு - manuli pambu [Sand boa].
கொம்பேறி மூக்கன் - Bronze back tree snake.
கட்டு விரியன் பாம்பு - Common Krait snake.
கண்ணாடி விரியன் பாம்பு - Kannadi viriyan Pambu - Russell's Viper.