அக்டோபர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
மணத்தக்காளி - Manathakkali - Types of Nightshade Plant.
மணத்தக்காளி - Manathakkali - Types of Solanum Plant.
மணத்தக்காளி - Manathakkali - Black nightshade - Solanum.