"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஏப்ரல், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
நகைச்சுவை பழமொழிகள் - Humorous proverbs in Tamil.
பார் போற்றும் பழமொழிகள் - Proverbs that the World admires.
சுவை மிகுந்த பழமொழிகள் - Delicious Tamil proverbs.
உயிரோட்டமுள்ள பழமொழிகள் - Creatures in proverbs.
வாழ்வில் வளம் சேர்க்கும் பழமொழிகள் - Proverbs that add Wealth to Life.
உயிரினங்கள் உணர்த்தும் பழமொழிகள் - Proverbs Conveyed By Creatures.
நன்மொழி தந்த பொன்மொழிகள் - Good Proverbs of Good Language.