"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஜூன், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
Albert Einstein - Biography.
மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் தத்துவங்கள் - Philosophies of Albert einstein.
சலபாசனம் - Salaphasana.
அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம் - Ardha Matsyendrasana.
தகவல் களஞ்சியம் - விருதுகள் - general knowledge - Awards.
பழமொழிகளும் சில புரிதல்களும் - Proverbs.
டெரா பைட் காதல் - Terabyte love of computer.
உலக பொது அறிவு தகவல்கள் - General Knowledge - Tamil.
இதையும் தெரிந்து கொள்வோம். - General Knowledge - Tamil.
உடலியல் -  Physiology general knowledge.
யுரேகா யுரேகா - Eureka General knowledge.
பொது அறிவு வினா - விடை. General Knowledge Quiz.
சுற்றுதே சுற்றுதே பூமி ..... Orbital Periods of the Planets.
புதன் - பயோடேட்டா - Mercury bio data.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Cambodia.