ஜூலை, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கீழாநெல்லியும் வைரஸ் அழற்சி காமாலையும் - Keelanelli - Viral jaundice Hepatitis B.
கீழாநெல்லியும் வைரஸ் அழற்சி காமாலையும் - Viral jaundice Hepatitis A - Keelanelli.
கீழாநெல்லியும் நுண்ணுயிர் அழற்சி காமாலையும் - Microorganisms Inflammatory Jaundice.
கீழாநெல்லியும் மஞ்சள்காமாலையும். Phyllanthus amarus - Medical jaundice.
கீழாநெல்லி - மஞ்சள் காமாலை. Keelanelli - jaundice.
கீழாநெல்லியும் மஞ்சள்காமாலையும். Keelanelli - Manchakamalai - jaundice.