"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மார்ச், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
வக்ராசனம் - Vakrasanam.
Anandha ranga pillai - lived by history.
Anandha ranga pillai - Biography.
Anandha ranga pillai - Introduction.
அர்த்த உத்தானாசனம் - Ardha Uttanasana - yoga.
ஜானு சீராசனம் - janu sirsasana - yoga.
பொது அறிவு தரும் புது அறிவு - New Knowledge that gives General Knowledge.