"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
ஜூலை, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Laos.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - New Zealand.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Lanka.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Haiti.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Belgium.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Myanmar.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Somalia.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - countries and currency - Burundi.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - countries and currency - Guyana.
யுரேகா யுரேகா - General knowledge - Eureka Eureka.
பொது அறிவு துளிர் - Pothu arivu thulir - general knowledge.
Andrew john wiles.