மே, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாரதம் ஆண்ட பாரதப் பிரதமர்கள் - Prime Minister of India.
பாரத் மாதா கி ஜே - Bharat mata ki jai.
அஜினோமோட்டோ - Ajinomoto.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - part 2.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - part 1.
வஜ்ராசனம் - vajrasana.
கார சாரமான தகவல்கள். general-knowledge - part1.